kaalaman hindi nasaktan

Naghahanap ka ba ng kaligayahan dito sa mundo at maging sa Kabilang-Buhay? Makipagdiyalogo ka sa amim
Mayroon ka bang ideya patungkol sa Islam?
Ano ang alam mo tungkol sa Islam?
Mayroon ka bang alam kung gaano pinahahalagahan ng Islam ang kababaihan?
Mayroon ka bang napapansin pagkakaiba ng Islam sa ibang relihiyon?
Ano ang pumipigil sa iyo sa pagiging isang Muslim?
Hindi ka ba mapakali? Halika, at mag-usap tayo ngayon ...
Sino ako? Bakit ako narito sa mundo? Saan ang aking distinasyon pagkatapos ng aking kamatayan?
Ang Islam Relihiyon ng pagkapantay-pantay. Para sa karagdagang impormasyon, usap tayo ngayon ...
Ang babaing Muslimah ay parang rosas kailanman hindi nalalanta.
Ang Propeta Muhammad ﷺ ay mabuting huwaran ng mga tao, mapagkatiwalaan, makatarungan, mapagmahal, makatotohanan, hindi nagsisinungaling at mapatang..

Huwag mag-atubiling magtanong!